Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012


Nέο μεταπτυχιακό στην εντατική θεραπεία και την επείγουσα νοσηλευτική Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2006- 2007 η
 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α' της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσεις και η έρευνα, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
 και την Επείγουσα Νοσηλευτική. Ειδικότερα, ο σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι οι ΜΕΘ και η επείγουσα νοσηλευτική.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
• Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• Να στελεχώσουν Τμήματα επειγόντων περιστατικών.
• Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
• Να παρέχουν, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επείγουσες καταστάσεις, Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Στο
 πρόγραμμα, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική», γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, Φροντιστηριακές ασκήσεις και κλινική άσκηση).
 Τα αντικείμενα των μαθημάτων και οι διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο έχουν ως εξής:

Α. ΒΑΣΙΚΑ
Α1. Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 4 Α
Α2. Βιοστατιστική 3 Α
A3. Πληροφορική της Υγείας 3 Α
Α4. Φυσιολογία 3 Α
Α5. Παθολογία 4 Α
Α6. Χειρουργική 3 Α

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Β1. Σημειολογία παθολογικού και χειρουργικού ασθενή 5 Α
Β2. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση 4 Β
Β3. Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Μέθοδοι στην Εντατική Θεραπεία 4 Β
Β4. Αναισθησιολογία 3 Β
Β5. Μονάδες Εντατικής Παρακολούθησης 5 Β
Β6. Μαζικά ατυχήματα – Ιατρική καταστροφών 3 Γ
Β7. Κλινική Νοσηλευτικη Ι 6 Β
Β8. Εντατική και επείγουσα θεραπεία Ι 8 Γ
Β9. Εντατική και Επείγουσα Θεραπεία 11 8 Δ
Β10. Εντατική και Επείγουσα
Νοσηλευτική Ι 8 Γ
Β11. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική 11 8 Δ
Β12. Λοιμώξεις 5 Δ
Β13. Φαρμακολογία 3 Γ

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Γ1. Διοίκηση Νοσηλευτικής Μονάδας 3 Γ
Γ2. Οργάνωση Συστημάτων Υγείας 3 Β
Γ3. Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις 3 Β
Γ4. Κοινωνιολογία της Υγείας 4 Δ
Γ5. Δίκαιο και Νοσηλευτική 3 Γ
Γ6. Ειδικές Μονάδες 4 Δ

Δ. Διπλωματική Εργασία 30 Γ, Δ
Σύνολο
 μονάδων 140

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται ετησίως κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα 40, αλλά
 ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων και τον αριθμό των διδασκόντων.

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και ΕΠ του ΤΕΙ σε ποσοστό 50% αντίστοιχα, καθώς και επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα από τον νόμο προβλεπόμενα προσόντα (παρ.3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1982). Τα συμμετέχοντα τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ανέρχεται στα 120.000€ το οποίο αναλύεται ως εξής:
Ανθρώπινο δυναμικό 85.000 €
Εκπαιδευτικό Υλικό 11.000 €
Αναλώσιμα 5.000 €
Προμήθεια Η/Υ και προβολικού μηχανήματος 7.000 €
Συντήρηση Εξοπλισμού και αγορά Λογισμικού 7.000 €
Αλλες δαπάνες 5.000 €
Το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τα δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. http://www.teiath.gr/metaptyxiaka/metaptyxiaka_pou_leitourgoun/17.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου