Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012


Μονάδα εντατικής θεραπείας στην καρδιολογική

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύ­μπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α' της Σχολής Επαγ­γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών οργανώ­νει και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2004 - 2005 Μετα­πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος που προβλέπεται από το Άρθρο 11 παρ. 1βτου Ν. 2083/1992 έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη­μίου Αθηνών.
 
Αντικείμενο - Σκοπός
            1.         α)Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προα­γωγή της γνώσης και η έρευνα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική.
β) Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και ανα­πτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επι­στήμης.
            2.         Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
α) να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
β) να στελεχώσουν Καρδιολογικές Μονάδες και Καρ­διολογικά Τμήματα στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επί­πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
δ) να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι­δακτορικού επιπέδου
ε) να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Μο­νάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα­ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοση­λευτικής Α.Ε.Ι.. Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. καθώς και άλλων τμημάτων συναφούς αντικειμένου τριτοβάθμιας εκπαίδευ­σης της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής

 http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/categories.php?id=5634&lang=el
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου